Zebra Chenin Blanc

Shiraz - Syrah, South Africa
Zebra Chenin Blanc wine bottle design